பிரதியமைச்சர் முன்வைத்த கோரிக்கை அமுலாகின்றது !

Unknownm];ug; V rkj;

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpd; mgptpUj;jp xUq;fpidg;G FOf; $l;lj;jpy;  ,k; khthl;lj;jpy; cs;s rfy mur jpizf;fsq;fspy; nghJ kf;fs; ifaoppf;Fk;  rfy kDf;fSf;Fk;> gw;WrPl;L toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

gpujpaikr;rh; vk;.vk;. v]; mkPu; myp Kd;itj;j Nkw;gb Nfhwpf;if    vjph;tUk; 01.06.2015Kjy;  kl;lf;fsg;G khthl;lj;jpy; mKyhfpd;wJ.

fle;j 07.05.2015y; kl;lf;fsg;G khtl;l xUq;fpidg;Gf; FO $l;lk;  khtl;l xUq;fpizg;G FOtpd; ,izj; jiytUk;>  tPlikg;G kw;Wk; rKh;j;jp mikr;rUkhd vk;.v];.v]; mkPu; myp mth;fspdhy; nghJkf;fsJ Nfhupf;iffSf;F gw;wr;rPl;L toq;fg;gly; Ntz;Lnkd;w  MNyhridia Kd;itj;jhh;. ,t; MNyhrid mf; $l;ljjpy;  Vw;Wf; nfhs;sg;gl;ljhf gpujpaikr;rh; njuptpj;jhh;. 

,k; mKyhf;fk; 01.06.2015 jpfjp njhlf;fk; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; ,Uf;fpd;w rfy mur jpizf;fsq;fSf;Fk; ,J mKOf;F tUtjhfTk; gpujpaikr;rh; njuptpj;jhh;.  ,jd; gpufhuk; xU rhjhuz Fbkfd; jhd; rkh;g;gpf;fpd;w kDTf;F me;j kDitg; ngw;Wf;nfhz;l mjpfhup cldbahf gw;Wr; rPl;L toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

me;jg; gw;Wr;rPl;by; kDitg; ngw;Wf; nfhz;l jpfjp> cj;jpNahfj;jupd; ifnaOj;J> kDTf;fhf toq;fg;gl;l jPu;T> my;yJ jPu;T toq;fg;gLk; fhy vy;iy vd;gd Fwpg;gpl;L mj;jpizf;fsj;jpd; Kj;jpid nghwpf;fg;gl;L  gw;Wr; rPl;Lf;fs; toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

,e; eilKiwia ,e;j khtl;lj;jpy; eilKiwg;gLj;Jfpd;w NghJ rhjhuz nghJ kf;fSf;Fk; mur mjpfhupfs; me;j jpizf;fsq;fs; kPJ ek;gpf;ifiaAk; ey;ynjhU kdepiwTk; cz;Lgd;Dk;. mj;Jld; mur mjpfhupfspd; kPJ nghJ kf;fSf;Fk; xU ,izg;G  Vw;gLj;Jnkd;Wk; gpujpaikr;rh; mkPu; myp fUj;ij njuptpj;hh;.

,e; eilKiw%yk;  kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpNyNa mur mjpfhupfs; nghWg;NghLk; ele;J nfhs;tjw;Fk; nghJrdj; njhlh;Gfs; rupahd topfhl;ly;fisAk; rpwe;j epu;thf topfhl;ly;fisAk; Vw;gLj;JnkhU mur ,ae;jpuq;fs; kPJ ek;gpf;if gpwf;Fk; vdTk; gpujpaikr;rh; ;mkPu; myp NkYk; njuptpj;jhh;.

முக்கிய குறிப்பு: லங்கா ப்ரொண்ட் நியூஸ் இணைய தளத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் செய்திகள் அனைத்துக்கும் அனுப்பி வைப்பவர்களே பொறுப்பாளிகள் ஆவர். தவறான அல்லது பிறர் மனதை புண் படுத்தும் செய்திகளுக்கு லங்கா ப்ரொண்ட் நியூஸ் பொறுப்பல்ல.
-நிருவாகம்-