முன்னாள் கிழக்கு மாகாண அமைச்சர் MS .உதுமா லெப்பை அவர்கள் கலந்து கொண்டிருந்த “FRONT TALK” அரசியல் கலந்துரையாடல் நிகழ்வு

https://www.facebook.com/lankafrontnews/videos/299648971083334/