• Home »
  • Slider »
  • மட்டு நகரிலும் “சமட்ட செவன ” வீடற்றவர்களுக்கு வீடுகள் அமைக்கும் நிகழ்வு!

மட்டு நகரிலும் “சமட்ட செவன ” வீடற்றவர்களுக்கு வீடுகள் அமைக்கும் நிகழ்வு!

01_Fotor
m]h`pk;

 murhq;fj;jpd; E}W ehs; Ntiyj;jpl;lj;jpy; ehlyhtpa uPjpapy; tPlw;wtu;fSf;F Ik;gjhapuk; tPLfis mikf;Fk; “rkl;l nrtd” epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; tPlikg;G kw;Wk; rKu;j;jp mikr;rpdhy; ehlyhtpa uPjpapy; Vw;ghL nra;ag;gl;l ,uz;lhtJ epfo;T kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; (04.04.2015) ,lk; ngw;wJ.

  kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; fy;Flhj; njhFjpapy; cs;s Ie;J gpuNjr nrayfg;gpupTfisr; Nru;e;j 318 gadhspfSf;F tPlikg;gjw;fhf Kjw;fl;lkhf ,Ugjhapuk; &ghTf;fhd fhNrhiyfs; toq;fp itf;fg;gl;ld. xU gadhspf;F xU yl;rk; &gh tPjk; 318 gashspfSf;Fk; toq;fg;glTs;sJld; Kjw;fl;lkhf ,Ugjhapuk; &gh toq;fg;gl;Ls;sJld; kPjpj; njhif fl;lk; fl;lkhf toq;fg;gLk; vd;W Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; kl;lf;fsg;G khtl;l Kfhikahsu; Nf.n[fehjd; njuptpj;jhu;.

  Xl;lkhtb gpuNjr rig Nfl;Nghu; $lj;jpy; kl;lf;fsg;G khtl;l nrayhsu; gp.v];.vk;.rhs;]; jiyikapy; ,lk; ngw;w epfo;tpy; gpujk mjpjpahf tPlikg;G kw;Wk; rKu;j;jp gpujp mikr;ru; vk;.v];.v];.mkPu; myp fye;J nfhz;lJld; mjpjpfshf Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; jiytu; vy;.gyd;R+upa Xl;lkhtb gpuNjr rig jtprhsu; Nf.gp.v];.`kPl;> gpujp mikr;rupd; ,izg;ghsu; vk;.Nf.Ki`jPd;> gpuNjr nrayhsu;fs;>cjtp jpl;lg; gzpg;ghsu;fs; tPlikg;G mjpfhu rigapd; mjpfhupfs; vd gyUk; fye;J nfhz;ldu;.

02_Fotor

09_Fotor

 

 

 

 

25_Fotor11_Fotor23 (1)_Fotor

 

 

 

 

 

21_Fotor

 

 

 

 

19_Fotor

17_Fotor

முக்கிய குறிப்பு: லங்கா ப்ரொண்ட் நியூஸ் இணைய தளத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் செய்திகள் அனைத்துக்கும் அனுப்பி வைப்பவர்களே பொறுப்பாளிகள் ஆவர். தவறான அல்லது பிறர் மனதை புண் படுத்தும் செய்திகளுக்கு லங்கா ப்ரொண்ட் நியூஸ் பொறுப்பல்ல.
-நிருவாகம்-