கூட்டத்தில் பெரும் திரளான மக்கள் !

 DSC_0303_Fotor

gOYy;yh`; gu;`hd;

kl;lf;fsg;G khtl;l ghuhSkd;w cWg;gpdu; cWg;gpdu; `p];Gy;yh`;tpd; Vw;ghl;by; 15-05-2015 New;W  nts;spf;fpoik ,uT  fhj;jhd;Fb `p];Gy;yh`; kz;lgj;jpy; nghJ kf;fSf;fhf,lk;ngw;w tpN\l $l;lj;jpy; “fhj;jhd;Fb G+u;tPf E}jdrhiy kw;Wk; ,d;iwa murpay; epytuk;” njhlu;ghf Kd;dhs; gpujpaikr;rUk;>,d;dhs; kl;lf;fsg;G khtl;l ghuhSkd;w cWg;gpdUkhd vk;.vy;.V.vk;.`p];Gy;yh`; விஷேட ciu epfo;j;jpdhu;.

,jpy; ngUk; jpushd nghJ kf;fs; cl;gl Cu; gpuKfu;fs;>cykhf;fs;>gpujpaikr;ru; `p];Gy;yh`;tpd; Mjuthsu;fs; vd gyUk; fye;J nfhz;ldu;.

DSC_0321_Fotor 5-DSC_0327_Fotor

 

DSC_0324_Fotor

முக்கிய குறிப்பு: லங்கா ப்ரொண்ட் நியூஸ் இணைய தளத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் செய்திகள் அனைத்துக்கும் அனுப்பி வைப்பவர்களே பொறுப்பாளிகள் ஆவர். தவறான அல்லது பிறர் மனதை புண் படுத்தும் செய்திகளுக்கு லங்கா ப்ரொண்ட் நியூஸ் பொறுப்பல்ல.
-நிருவாகம்-