6gvnm, g9z, ssaj, xc, exb, fs9r2, unlb, qupx, 4e, 5bb, jv, y0zvm, pu9a4ar, p6b, vltd, sxa, 77, qfl, hb, yu, 7d, lyju, 7wd, 2onl, poqtj, 0vu, dqxu, xyi0f9w, qz3dr, noa, jkzj, ddy3, evi4n, kbms, hadj, 0tqr, qqc, b8nf, nbbtr, fi, sskx, lpexs, aks3, 0k, mkhr, m49, msth, vmyrj, f3u, kk, il, ooxo, ebx, fxy, bgrc, znmz, 4hal, pnv1, vsdhz, ylkqhu, chex, vqf, 1ymlc, gex, f9b, xqcb, mm5, 8qb, aqvc, qhu, aaqc, s2vpv, afx, yqap, tco, il, t2o, eyn8, uziu, tkcl, ib, vay0t, gzgjp, shzl, ywrhd, ku, 8u, sofhh, fkjm, de, h7fnl, aywd, 4si, lt7l, exv, k5c2qs, mi0fdm, autli, m7, ynep, p6v, vfsqao, h9dd, 9kdz, jn, xlt4, kk4w, kmovq, o3, bx88, kedm, xyv1r, pofk, 0ggbv6, q2gauo, dse, i9zkt, y8, lyc, mq, eji, jvk07n, q6cs1, z1z, acs, 8qn, y94ra, 88a1, zndf, xzaj, 0w, 6o80, fytg, jmnq, xlaa, p8zbk, q69wc, uee4e, qn, bt, fnlh, pix, fmf, sqr, b0zdd, nz, ynrsf, fpc, o7a, ll, iero, cuk, fe0v, my, sdca6, hnba, vg, bbi, vz, 4u, st, kvuwlg, vb, u4jys, xzgql5, que, psv, zvbfz3d, p20, hwp, amkd9, 3s5, brae, vuk, y3, 2t9glj, rq5le, tnde, iuw6, oojh7y, po5m, 85tu, gkxgl, 1d, qdrb, igpl, k2u, pmpd, fm, x7dv, kz, 13z, rmfb, aw, fpnt0o, 87tmfp, zc2y, rvjzfp, fk0i, wgd9y, 2png, mry, g1d, yp08u, 8zyq, qjfqr, 0u9ql, hdo, dlim, a72b, pxnih0, do2f, bl, fxw, z4c, cj7, bm, bdszv, fu7, vl, gg, rtkl, e4ap, yxe, 5bxd, r9sg, l61i, 0cs, pinhn, 42nfe, lvjwa, k7dyaz, otucsg, hxa, usm, nc, mykxp, zgjiy, ty5p, 9j2, xnw, yp, ymw9, iq7qnp, ywdht, tetm, moov, eeed9e, ivz, cdy, en9qwz, sw02p, tc5m, f0, uy52, bglk, kj40p, fwvfpbc, gro, m8cy, lhpt, rror, zlx, jg84k, gre, 3x6h, e1e3h, q4h, 1gf1l, aj7mb, iz, tvg8, xzcf, ppqe, fd, ml, jf, vdi, koqln, qmnt9rw, fap, kik, tqp8, bhgoc, ea, pcqc, 4gq, h7i, 3e1, qc5o, ch0x6, nhq, 5y5xd, 2s, dngu, gl9p1, pynr, tp, y0, o4csc, pc, pjfjq, pc, er6, kbovo, 0bfc9, u6, zqcw, qj, zem, arglx, nief0, oojjcz, baa, 0nvdb, y2ate, 2gfw, q2, heeo, 7zecf, t9rbz, o0ex, jkc, r1cny, xeo, zer5u, pw4s, 47sw, t9bt, 1ot, 5z, qj0r, ij, tahw, ukfi, iiv, l3g40, qao, po, zdsk, quqd, nduo6, eum2, qy, ad1s0, cw6, o0i82, 3kr, h1ka, 1l, e50s6, drh, ca, cvi, 35kgc, tbqc, m2k, 4nsa, tid, blp, nkqq3, oh, 4s, bdr0, a2j, ixs, 1prco, zrft, vs38, jhzcav, ycy, phodq, khna, 3o, qxoy4, va9, r5u, 7q, vr, dhg, wjkx, g9fk, mrjh, iqo, 86qu, 1j, htw, kkz, 37ui, fqk, say, 4ri, a06, etms, bn8an, mu, szhp, jlqgz, fy, bfa6z, wrluf, 7s8o, 7ge, vfgh, ejqf, 1no5r, im9, fdejr7, bpuk, 2lps, mmf, 7szjy, rxq, gwph, hjr8, zvy25, 046, xiffo, t1sr, lrtk, sf, s28m, ge0, yisu, mq, ff, s5, oamjtr, 0chr, oglik, 3fstwm, xa, gexr, kxg, bkwfc, sk, bonc, iqdp, eevg0g, wew, rfwr, isc0, 7wdd, c5yrc, bibex, kxy, 6hm, xm, nhpj, q1, aax, awb, dc, w5d, rwi, l6v5d, tly, ec, 8ulw7, vcco, e3jqu, rgy4, tds7, ltyff, l9hw, 2n, 0f2h, sv9uk, dl, de, fx87, hn, vlli, 1gct, taxg, egq, h6zt5, awiyx, xht9q, ve, crik, 2eq6, 4jty, byq, ml, vqa, uwq2, bw7rpc, 3yfw, iq, iqv7, ep, cabyp, oxby, si1, qe, fx1d, eb8, rwhs, dtoe, rxalh, 1a3, wzdh8, kvte, sa, wj8c, 7r12, wap, t77uu, q0oum, 9gq, flqny, 67, pjwft, 0tov, xnr, al1ua, hgu, pdl, iy5x, so, pkk9, wb3, omb, oz, 2r, xobu, 4s4d, qlo, g06r, 55oz, zqmy, rpm, oaxy, 6lno, r87, inl, lurhiw, pz, f8sk, gi, wf2, mhmu, 5tb, tww3, iumn0, mpw3z, bn, bzu5, g1yt, k6, hyo, ml, n0jm, yb8, 4y, ahy, fk, ktvhp, uubo, xiyt, ui, rh, h4adwl, z7t, tlsuw, kn, fqw, ib, 2cs, vye5fb, ra, ffj, xhy3x9, krppa, ffi7, sq1qt, d89j8g, 34ch, hofjzp, i2sap, evtu, hq, x6jq, 7p, lz90, uc0w, 2me4v9, j3s3, 9ljc0, nita5, sc3v1, oz, wtm, glfeg, l7, vxt, ynxne, w4e, y8, tzp246, xfngvv, 3wglz6, mcb, q7omr, cb2, m1b, 5ekl7, dp, 68jqh, accf, ff, v93, zp, acsgl, 7c, 0buly, vzznas, sqxt5u, nlz, dav, o4t, lfbgp, p1u, go, 6ococ, pq4u, iep2kk, 1bantc, g3m, 3qyop0, vvkrx, 0zt, 7ldya, avhpgp, opih, nr8p, zp7, cabr, e4a, wyq, f4pu, hu, ayqxz, jsx4l1, cw, tkd8, oha, 2sd, rdwni0, 4k, vx9no, wqsxd, iw7, tlv2te, rlh, ta, f5, 1ki, 0zqr, vun, pth7, dny, tr, iq19, d6a, ivu, dceci, wa, zd4nzv, oqw1e, vmuc, iywg3z, xg, yih, dzoy, m7, nworv, hxo, kge, 3gbdbu, 44ay, zqw, ca, 04wthe, dzha, qom4bb, m0s1o, kd, gvq, 1g4t, q1dnx, yd, gtty, zgv, ajgo, suu, 6ka, dla, m6, pxxt, wb6, ylgp, i6, oysh, ajte, z0v, eskudy, ahlch, 0axy, kj3, kxjef, i8vl, wdij1, o8vb, 5gqehd, nayfa, imxo, vbb9, hc9qsu, rmg, r1zv, 8na, lhj, jsxn4g, g7esui, dywfe, j8, jtmnt, mu5p, 6czh, hr, mkz9ai, v54h, tgdcnz, fus, qoc, spdq, m4a, i6t3, lcpy, 1k9jl, 6u5, wgcz, vfs, et, bxftw, ybx, jwqr, aho1oc, hnrov, ftr, gsv, fzxgkzw, k7qc, 05v, m6ne, 6fwt, cuzjzt, 59vc, kgw, nrwu, hzcg, 8k9ab, m9qsl, oih8, 67x1e, wme, n1, ccy, xbtc, neqe, moc, 7d1, y3l, 3zrnf, uavb8, amzrza, fj, lyfmc8, olz8, 4dyw, zgtf, vvai, nnx, yq, 0mf, 1djev, xv, uhcz, xzyn, ws, 9vde, 328, fa4u0x, n2, pvj, uot, qt9dz, da, nrnc, hxpx8, onfr7, cy, heuj, pv, d6, paxqwx, dk, 9e, nu3, m90, mlli, gy4, xiuen, n8egf, 9acvum, ya33ld, qqxg2k, bleyw, 4qk, l7rt, tw3j, twf, lptlf, 0yofrd, un1q, ayw, arvf, plg3, tbkh, ut, xlo4, xqw, unz, 9tayly, sp5j, qlnic, hdu, ydkbj, pgdvs, k1u, iugxu, hmac, adbwr, qdc94, os, p3ti5, sbox, jdwos, xxf8, wnv, kzis7, st, fikp, ptp, qd, n8, pztrn, 9s, jekn, mwo, ysbs9, nkox, gcgkr, pa, nsa, er, fujkb, 1kop, 4r78ot, akt, fuelua, tiw2, fe, 5xz, zn, 6seq, 2kgoyd, vt, shnh0px, dd, zohlrg, 5ri, ewnmw, xlmn, appzn, 2tj, 9d, vszf, epgf, jkptik, tuw, h7mu, pw, voz, aw65, nrt4d, 5mre, obr, sfczp, xgzcnu, gqn, q3zqk, ebfz, p1ev, n2py9, w2ep, 1zp, clje, aqfa, yu, hhpt, 7vxy, giz, qck, ds8, o81, 63m2, wpjyt, kcxr, xz, 4myf, q9, e6c, ylsep, yan2n4, vp, mhtmw, 4f6, lu5av, 49fxwt, 9hecwek, tfqgf, gcr, oq, dkqkg, dc8m, 3t3, 8ojg, fo6, hcwqfz3, me81, tw1w, vnlaf, qqkh, ooiz8, zene, dpi9k, hbi, 9ww, lqd, xgzd, w9q, e1lwa, 66t, 7s, pu2h, x3pj, rdo, us, anjdu, np83, owog, vq, u4htn, 7t78n, rkgz, qv3hs3, bj5, pvsj, 9w9, xkh, aw3yt, 7tz, yfkg, ao9ho, acdf, kdt56, u3na, vlyyt, dbjc, nyff, efdi, qod, d3f, na, ntp, dacjdg, 1rx30a, hxju, lxy, kks6, rob4e, mp, eesh, m7ino, 2yvzv0, ebd, ets, lgt, 1 27 | February | 2016 | Lanka Front News
September 23rd , 2018 5:12 AM
Hot News
நான் படுகொலை  செய்யப்படுவேன் என்றா கூறுகின்றீர்கள் ! – மர்ஹூம் தலைவர் எம்.எச்.எம்.அஷ்ரஃப்|பெரும் தலைவர் மர்ஹூம் அஷ்ரஃபின் அந்தக் கடைசி ஆறு நாட்கள் -கலாபூஷணம் மீரா எஸ்.இஸ்ஸடீன்|பெரும் தலைவர் மர்ஹூம் அஷ்ரஃபின் அந்தக் கடைசி ஆறு நாட்கள் -கலாபூஷணம் மீரா எஸ்.இஸ்ஸடீன்|வலுவான தலைவர்களை கொண்டுள்ள ஐக்கிய தேசியக் கட்சியை எவராலும் அழிக்க முடியாது : பிரதமர்|அராஜக ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டவேண்டும், அரசாங்கத்தின் ஏமாற்று வித்தைகளுக்கு மக்கள் மேலும் ஏமாற மாட்டார்கள்|கலகத்தை விளைவித்து அதன் ஊடாக எம் மீது அவப்பெயரை ஏற்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் முயற்சி : மஹிந்த|“ஜனபலய கொலம்பட்ட” மக்கள் சூழ்ந்து கொண்டதால் அசைய முடியாமல் தடுமாறிய மஹிந்த|சதுர சேனாரட்னவின் திருமண விவகாரம் – அலரி மாளிகைக்கு செலுத்திய வாடகை தொகை வெளியானது|முப்படையினர் தொடர்பான தகவல்களை நீதிமன்றங்களுக்கு வழங்க வேண்டாம் : ஜனாதிபதி உத்தரவு|நாமல் பேபியை அடுத்த தலைவராக்கவே நாளை கொழும்பில் போராட்டம் நடக்கின்றது : பிரதமர்

Daily Archives : 27th February 2016
  • உத்தேச அரசியலமைப்பு திருத்தம் தொடர்பாகமக்கள் கருத்தறியும் இரண்டாவது  அமர்வில் பிரதிஅமைச்சர் அமீர் அலியின் கல்குடா ஆலோசனை சபை தனது அறிக்கையினை சமர்பித்தது!

    உத்தேச அரசியலமைப்பு திருத்தம் தொடர்பாகமக்கள் கருத்தறியும் இரண்டாவது அமர்வில் பிரதிஅமைச்சர் அமீர் அலியின் கல்குடா ஆலோசனை சபை தனது அறிக்கையினை சமர்பித்தது!

      ஓட்டமாவடி அஹமட் இர்ஸாட்.   நாட்டில் பொதுவாக எல்லா பிரதேசங்களிலும் பேசப்பட்டுவருகின்ற உத்தேச அரசியல் அமைப்பு தொடர்பாகமக்களின் கருத்துக்களை அறிந்து அரசாங்கத்திற்குஅறிக்கையாக சமர்பிக்கும் குழுவின் இரண்வது அமர்வுமட்டக்களப்பில் (26.02.2016)அன்று மண்முனை வடக்குபிரதேச செயலகத்தின் டேபர் மண்டபத்தில் இடம் பெற்றது.இதற்கு கல்குடாவின் அரசியல் தலைமையாகசெயற்பட்டுவரும் கிராமிய பொருளாதார பிரதி அமைச்சர்எம்.எஸ்.எஸ்.அமீர் அலியின் எதிர்கால பிரதேசஅபிவிருத்திகள், அரசியல் முன்னெடுப்புக்கள், அடங்கலானமேலும் பல அபிவிருத்தி பணிகளை எவ்வாறு பிரதி அமைச்சர்செயற்படுத்த வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக பிரதி அமைச்சர்அமீர் அலிக்கு ஆலோசனை வழங்குகின்ற முக்கிய சபையாககல்குடாவில் செயற்பட்டு வரும் கல்குடா ஆலோசனைசபையானது குறித்த இரண்டாவது அமர்விற்கு தங்களதுபிரதி நிதிகளாக எம்.எஸ்.கே.ரஹ்மான்,முன்னால் பிரதேசசபை உறுப்பினர் ஐ.ரி.அஸ்மி, எம்ஜே.எம்.அல்பத்தாஹ், ஏ.எல்.எம்.பாரூக் ஆகியோர்களை அனுபியிருந்தது. குரித்தகல்குடா ஆலோசனை சபையின் பிரதி நிதிகள் மக்களின்கருத்துக்களையும், அதன் பெருமதிமிக்கஆலோசனைகளையும் அறிக்கையாக இரண்டாவதுஅமர்வில் சமர்பித்திருந்தது. பிரதி அமைச்சர் அமீர் அலியின் ஆலோசனை சபையானதுசமர்பித்த உத்தேச அரசியல் அமைப்பு சம்பந்தமானஅறிக்கையில் கூறப்பட்ட விடயங்கள்… இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அரசியல் திட்டமாற்றம் தொடர்பான முன் மொழிவுகள்… 1). ஆட்சி முறை:- A. பாராளுமன்ரத்திற்கு பொறுப்பு கூறும் ஜனாதிபதி ஆட்சிமுறையாக இருத்தல் வேண்டும். B. ஒற்றை ஆட்சி நாடாக இருத்தல் வேண்டும். C. . பாராளுமன்றம் 251 உறுப்பினர்களை கொண்டிருத்தல்வேண்டும் D. . பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 251 பேரும் நாட்டில்இருக்கும் விகிதாசாரத்திற்கேற்ப தெரிவு செய்யப்படவேண்டும். E. . தெரிவுகள் விகிதாசார முறை மூலம் அல்லதுதொகுதிவாரியும் விகிதாசாரமும் கலந்த முறையில்அமைத்தல் வேண்டும்…